DOAN KHUC CHO TINH YEU 2
RELEASED: January 24, 2015
ARTIST: TRỌNG NGHĨA – MỘNG LAN
LABEL: DKCTY – NỖI NIỀM
PRODUCER: TRỌNG NGHĨA – MỘNG LAN
NUMBER OF DISCS: 1