DOAN KHUC CHO TINH YEU 2
RELEASED: January 15, 2015
ARTIST: TRỌNG NGHĨA – MỘNG LAN
LABEL: DKCTY – 10 NĂM 20 NĂM TA CÓ CÒN BÊN NHAU
PRODUCER: TRỌNG NGHĨA – MỘNG LAN
NUMBER OF DISCS: 1